PIETA K VÝROČÍ SRPNA 1968

Občanská společnost a církve v Sokolově si 21. srpna připomněly 50. výročí okupace Československa. Při pietním aktu zazněly stále aktuální písně Karla Kryla, promluvil katolický farář Petr Bauchner, bývalý disident Tomáš Kábrt a kandidát na senátora Miroslav Balatka. Při ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Jakuba kázal husitský farář Lukáš Bujna a evangelický kazatel Pavel Knorek hrál na kytaru. Mimo jiné … Pokračovat

OBNOVA SRDCE V ŽELIVSKÉM KLÁŠTEŘE

Letní duchovní obnovy, pořádané Plzeňskou diecézí CČSH, se letos konaly tak trochu netradičně v želivském premonstrátském klášteře. Desítce účastníků nabídl klášter jak ubytování, tak i zázemí ke společnému sdílení. O duchovní program se starali bratři Filip a Lukáš. Každý z účastníků si vylosoval své téma, které ho během obnov provázelo a nad nímž rozjímal během dopoledního ztišení. Témata jsme rozvíjeli … Pokračovat

SVÁTEK PETRA A PAVLA V SOKOLOVĚ

Den zasvěcený dvěma velkým apoštolům jsme v Sokolově oslavili bohoslužbou, při níž bratr biskup Filip udělil svátost biřmování. Jde o svátost křesťanské dospělosti, kdy se pokřtěnému věřícímu dostává darů Ducha Svatého k uvědomělému následování Krista. Štastnou biřmovankou byla sestra Pavlína, které šel za kmotra místní farář Lukáš. Bohoslužby se zúčastnily dvě desítky věřících. Přisluhoval jindřichohradecký jáhen Martin. Sestra Pavlína při … Pokračovat

PRÁZDNINOVÝ DOPIS 2018

Všechny prosím, abyste vytrvale stáli v Boží pravdě. (z Husova posledního listu z Kostnice) Moji milí, po krásném svátku Nejsvětějšího srdce Páně vám píšu, co je nového. Ve sboru v Sokolově se jedna dospělá sestra připravuje na křest, chystáme také křtiny tří dětí. Sokolovský farní dům prošel renovací interiéru, ještě v červnu bude vymalována kuchyňka a v červenci budou provedeny … Pokračovat

KŘTINY V CHEBU

Dnešní biblické texty k nám promlouvají o hledání. Bůh se prochází rajskou zahradou a hledá prvního člověka: „Kde jsi?“ Adam se před ním skrývá. Příbuzní hledají Ježíše a chtějí se s ním setkat. Stojí venku, mimo, nenaslouchají Ježíšovým slovům. Očekávají, že přijde za nimi. Ale on zůstává mezi učedníky a nazývá je svými bratry a sestrami, činícími Boží vůli. Lidé … Pokračovat

NOC KOSTELŮ V SOKOLOVĚ

Husův sbor v Sokolově se opět zapojil do akce Noc kostelů, která letos slavila 10. výročí. Pro návštěvníky jsme připravili besedu s novinářem a cestovatelem Vladislavem Podrackým o Indii a Himálajích. Poutavé vyprávění doplnily fotografie a videa z cest. Díky obětavým farníkům jsme návštěvníkům mohli nabídnout i bohaté občerstvení, takže Noc kostelů nabídla nejen kulturní, ale i kulinářský zážitek. Vladislav … Pokračovat

PIETNÍ AKT V KYNŠPERKU

Čtení z Páté knihy Mojžíšovy: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést … Pokračovat

ZAŽÍT SPOLEČENSTVÍ

Ve sboru Kristova kříže v Plzni se 26. a 27. dubna sešla synoda duchovních a diecézní shromáždění Plzeňské diecéze Církve československé husitské. Úvodní pobožností na synodě posloužila tachovská farářka Zuzana Kalenská spolu s horažďovickým jáhnem Samuelem Vašínem. Váženým hostem synody byl patriarcha Tomáš Butta, který představil návrh poselství k 100. výročí vzniku československé republiky. Duchovenský sbor ocenil, že poselství se drží Kristova evangelia … Pokračovat

VELIKONOCE NA ZRENOVOVANÉ FAŘE

  V postní době – a ještě ve Svatém týdnu – proběhla renovace interiéru fary v Sokolově. Farní salónek a kaple dostaly novou výmalbu a novou podlahu. Tyto práce byly spojeny s velkým jarním úklidem a celkovým zvelebením prostor, v nichž se Sokolovští scházejí k bohoslužbám, večerním chválám, besedám a dalším aktivitám. Velikonoční svátky pak mohli oslavit v důstojnějším a estetičtějším … Pokračovat

VELIKONOČNÍ DOPIS 2018

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. (z proroctví Izaiášových) Moji … Pokračovat