VÁNOČNÍ DOPIS 2016

 

15204185_1546066718741998_230449435_o

„Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukášovo evangelium, 23. kapitola)

Milí přátelé, pokoj vám! Stojíme na prahu adventu, doby zasvěcené duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, jemuž se klanějí pastýři i králové, ale trpící služebník Boží, bere na sebe naši bolest a náš hřích a nese je na kříž.

A je to právě kříž, nástroj umučení, který se stává trůnem i oltářem, na němž má být zjeven pravý důvod Ježíšova narození a Božího navštívení: je to odpuštění otevírající bránu do Božího království. Ježíš jako mesiášský Král je nastolen způsobem zcela skandálním, odporujícím lidským představám o tom, jak se ujmout vlády.

Vždyť Ježíšovo království není z tohoto světa, kde je vláda vykonávána skrze státní moc a právní řád. Ježíšovo království je královstvím lásky. Láska se řídí jediným zákonem, který je zároveň jediným Ježíšovým přikázáním daným jeho učedníkům: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“

Ježíš miloval tak, že vydal sám sebe jako oběť za životy všech. Po nás nežádá oběti, nýbrž milosrdenství. A přece: umět být milosrdným, tedy být milého srdce vůči bližním, toto umění si nelze osvojit bez velkých obětí. Musím obětovat své ego. Je tu někdo důležitější, než jsem já sám. Jsou tu lidé, za které přebíráme před Bohem odpovědnost a jsme jim povinováni láskou.

Jako křesťané si musíme položit otázku, nakolik jsme si osvojili toto umění lásky ve své každodenní službě. Milujeme-li svého bližního jako sebe, pak je to Ježíš Kristus, Syn Boží, kdo kraluje v našich životech. Najdeme-li místo v srdci i pro své nepřátele, jestliže je nepronásledujeme a modlíme se za ně, pak je Kristus naší korunou i slávou. Tehdy můžeme směle říci: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“

Mluvím však příliš obecně. Láska je častým užíváním znehodnocené slovo. Jak se má přetavit v čin? Je to prosté – a přesto obtížné. Láska se dává poznat v odpuštění. Koho miluji, tomu jsem připraven odpustit. Nám bylo odpuštěno, přijali jsme Boží milost. Do ráje jistě vstoupíme, budeme-li odpouštět a pamatovat na ty, kteří potřebují naše odpuštění, aby mohli žít jako lidé.

váš bratr Lukáš Bujna, farář

ROZPIS ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH AKCÍ HUSOVA SBORU V SOKOLOVĚ:

bohoslužby I., III. a IV. neděle adventní: neděle 27. listopadu, 11. a 18. prosince v 10.00

bohoslužba „při kávě“ v klubu Šnek v Kraslicích: II. neděle adventní 4. prosince v 10.30, odjezd od fary v Sokolově v 9.45

adventní pobožnosti: středa 30. listopadu, 7., 14. a 21. prosince v 17.00

adventní setkání se zpěvem koled a pohoštěním: pátek 16. prosince v 17.00

bohoslužba na Štědrý den: sobota 24. prosince ve 14.00

bohoslužba na Hod Boží vánoční (slavnost Narození Páně): neděle 25. prosince v 10.00

bohoslužba na Nový rok (svátek Jména Ježíš): neděle 1. ledna 2017 v 10.00 

bohoslužba II. neděle po Vánocích (svátek Křtu Páně): neděle 8. ledna 2017 v 10.00

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *