PIETNÍ AKT V KYNŠPERKU

Čtení z Páté knihy Mojžíšovy: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů.“

Pokaždé, když hovořím na pietních aktech, kde si připomínáme významná výročí, jako je právě konec druhé světové války a osvobození naší vlasti od nacismu, ptám se sám sebe, zdali diváky vůbec zajímají oficiální proslovy, které musí zaznít, než začne ta zábavnější část programu. Předpokládám, že moc ne. Vlastně se tomu ani nedivím, protože řečníci rádi užívají bezobsažných frází, a tak mluví, aniž by cokoli podstatného řekli. Nevím, jestli se mi podaří povědět vám taková slova, v nichž byste zaslechli něco důležitého. Alespoň se pokusím dlouho nezdržovat.

Když Izraelci doputovali k Zaslíbené zemi, Mojžíš jim dal na vybranou, ať se rozhodnou, jak dál. Zvolíte si život a dobro, nebo smrt a zlo? Podobná volba je i před každým z nás osobně, ale i před celým naším národem. Víme však, co je dobré a co zlé, co vede k životu a co k zániku? Před 73. roky obsadili američtí vojáci Kynšperk poté, co nedaleko odtud svedli poslední bitvu s wehrmachtem. Pro většinu místních obyvatel německé národnosti to však nebylo osvobození, nýbrž porážka, která posléze vyústila v jejich vyhnání z domovů. Proč se to stalo? Řada Němců si bohužel ve 30. letech zvolila zlo, o němž se mylně domnívali, že přinese dobro. Uvěřili Hitlerovi a neprohlédli pravou povahu nacistického režimu. Byli za to tvrdě potrestáni. Za války mnozí narukovali a umírali na frontách. Po válce pak nastoupili do odsunu. Přišli o všechno s výjimkou zavazadel o maximální váze padesáti kilogramů na osobu. I takové jsou důsledky špatné volby. Zlo převlečené za dobro totiž stále zůstává zlem!

Mnozí nasazovali životy, aby setnuli hlavy nacistické hydře a vydobyli nám svobodu. Další se kvůli touze po svobodě dostali do komunistických kriminálů, nebo se nechávali mlátit obušky na demonstracích proti režimu. Zdá se však, že svobody si málo vážíme a jen trpně přihlížíme, jak o našich osudech a naší budoucnosti rozhodují technologové moci, kteří chtějí ovládnout sféru politickou, ekonomickou i mediální. Evropou se znovu šíří nenávist k Židům. Demokracie, humanita – v jistých kruzích ty nejhorší nadávky. Nemalé části obyvatel je lhostejné, že hrozí nástup nových forem totality, hlavně když bude plná lednička a rychlé připojení k internetu. Mezi voliči sbírají body političtí křiklouni, co místo programu vsadili na marketing a slibují miliardu sem, miliardu tam. Zároveň plíživě rozkládají polistopadový liberálně demokratický řád a přiživují v lidech strach a vztek. Zmanipulovaní, vystrašení a frustrovaní lidé se dobře ovládají.

Přiznejme si – zdaleka ne vždy a zdaleka ne všichni volíme dobro a odmítáme zlo. Nedokážeme totiž často jedno od druhého správně rozlišit. Některým to snad ani nevadí. Vždyť ono to nějak dopadne. Dejme si však pozor, aby to nedopadlo na naše hlavy. Nenechme za sebe rozhodovat jiné a převezměme osobní odpovědnost za své životy. Nebo snad nechceme být svobodnými lidmi? Bojíme se být sami sebou? Pak to znamená, že hrdinští bojovníci proti nacismu umírali za naši svobodu úplně zbytečně.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, probuď naše svědomí a vlož do našich srdcí touhu po svobodě, spravedlnosti a míru. Amen.

promluva faráře Lukáše Bujny na oslavách osvobození 6. 5. 2018 v Kynšperku

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *