POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Od roku 2015 se v Plzeňské diecézi CČSH konají Poutě milosrdenství v rámci Sedmiletí duchovní obnovy. Letošní pouť se od předchozích svým charakterem lišila, neboť poutníci se vydali na dalekou cestu až do Svaté země. Poutní zájezd organizačně zajišťovala cestovní kancelář Awer Tour, s jejímiž službami jsme byli velice spokojeni, ať už se to týkalo programu, ubytování či stravování. Velké poděkování náleží průvodci, slovenskému řecko-katolickému knězi Miroslavu Labačovi, familiárně zvanému “Miro”. Jeho výklady, prodchnuté solidními znalostmi biblických textů a historických reálií, ale i zemitým humorem, nám umocňovaly prožitky z návštěv svatých míst.
Na letišti v Tel Avivu jsme přistáli v sobotu 15. září a ihned zamířili na sever do Galileje. Cestou jsme se zastavili v Haifě a prohlédli si tamní krásné Perské zahrady. Dále jsme navštívili horu Karmel, horu Tábor s bazilikou Proměnění Páně, Kánu Galilejskou (kde jsme v jedné z kaplí slavili bohoslužbu) a Nazaret s nádhernou bazilikou Zvěstování Panny Marie. V Nazaretu jsme přespali a v neděli vyrazili na Horu Blahoslavenství. V tamních zahradách jsme slavili bohoslužbu. Poté jsme se vydali do Kafarnaum a Magdaly, kde nás uchvátil nedávno otevřený kostel Duc in altum (Zajeď na hlubinu) s oltářem ve tvaru lodi. Ve městě Tabgha jsme si prohlédli místo zázračného rybolovu (v kostele Mensa Christi) a většina z nás využila možnosti plavby lodí po Genezaretském jezeře. Pak nás čekala dlouhá cesta údolím řeky Jordánu do Betléma, kde jsme nocovali po zbytek pouti v křesťanském hotelu.
V pondělí jsme navštívili Jeruzalém, svaté město tří náboženství. Naše cesta vedla z Olivové hory (kde je mimo jiné kostel na místě, kde Ježíš učil modlitbě Otčenáš) přes Getsemanskou zahradu do Starého města ke Zdi nářků, kde jsme se pomodlili spolu s ortodoxními Židy. Na hoře Sión se nám otevřelo opatství Dormitio (Zesnutí Panny Marie) a kostel s Večeřadlem, kde Ježíš slavil Poslední večeři s apoštoly. Večerní bohoslužbu jsme slavili na hotelu v Betlémě a vedl ji bratr Martin Kopecký, farář z Blanska.
V úterý jsme brzy ráno vyrazili k řece Jordánu na nedávno zpřístupněné místo Ježíšova křtu. Tam se konala obnova křestních slibů a také svátost křtu sestry Kristýny Anny trojím ponořením do vod Jordánu. Křest vykonal bratr biskup Filip Štojdl, za kmotra šel plzeňský farář Jiří Chytil. Jeden z duchovně nejsilnějších zážitků celé pouti. Od Jordánu jsme se přesunuli na koupaliště u Mrtvého moře, abychom se zrelaxovali na vlnách, které nadnášejí. Po odpočinku v solné lázni jsme se vydali do Jericha – nejstaršího města světa. Odtud pak lanovkou na Horu pokušení, kde si “ďábel troufl na samotného Pána Ježíše”, jak neopomněl zdůraznit náš průvodce Miro. Na skalní úbočí je tam doslova přilepený pravoslavný klášter, odkud se nám naskytl nádherný výhled. Den se uzavřel setkáním s beduíny a bohoslužbou ve vyprahlé, ale krásné Judské poušti, kterou vedla tachovská farářka Zuzana Kalenská spolu se sokolovským farářem Lukášem Bujnou.
Středa patřila prohlídce Betléma. Ráno jsme slavili bohoslužbu v kostele syrské jakobitské církve, která jako liturgického jazyka užívá aramejštiny, rodné řeči Ježíše Krista. Při bohoslužbě v syrském kostele z rukou bratra biskupa Filipa přijal svátost kněžského svěcení bratr Vojtěch Pekárik, působící v Husinci a Prachaticích. Bratru Vojtěchovi požehnal i místní syrský kněz otec Butros (Petr), který projevil vůči jemu neznámým husitům velikou vstřícnost – zapůjčil nám nejen kostel, ale i kalich ke slavení Večeře Páně. Při bohoslužbě se konala sbírka ve prospěch křesťanské komunity v Betlémě, která na palestinských územích nemá snadný život. Přes Jeskyni mléka (kde Marie kojila Ježíška, než se vydali na útěk do Egypta) vedly naše kroky do baziliky Narození Páně, starobylého chrámu, který nechala vybudovat císařovna Helena ve 4. století. Vystáli jsme si dvouhodinovou frontu, než jsme sestoupili do jeskyně, kde hvězda v podlaze ukazuje místo narození Spasitele světa. Dále jsme navštívili kostel na Poli pastýřů, kde andělé volali: “Sláva na vysostech Bohu!”
Ve čtvrtek jsme se opět vypravili do Jeruzaléma. Bylo právě po největším židovském svátku Jom kippur (Dni smíření). Prošli jsme si Ježíšovu křížovou cestu (Via dolorosa) s křižáckým kostelem Flagelatio (Bičování). A pak přišlo to hlavní – chrám Božího hrobu. Vlastně to není jeden chrám, ale doslova bludiště kaplí a svatyň, které patří několika církvím. Pod centrální kupolí se nachází kaple s jeskyní, kde byl ve skále vytesán hrob. Duchovně velmi silné místo, kde poutník zakusí, že právě zde Pán Ježíš trpěl a zemřel za spásu lidí. Od chrámu Božího hrobu jsme se vypravili ke Knessetu, izraelskému parlamentu, před nímž je umístěn veliký sedmiramenný svícen (menora). Působivým zážitkem byla návštěva památníku holokaustu Jad Vašem, zejména pak místa, kde se připomíná památka 1,5 milionu židovských dětí zavražděných nacisty. Poslední den pouti jsme zakončili návštěvou rodiště Jana Křitele v Ajn Karem, kde jsme slavili naši poslední bohoslužbu ve Svaté zemi. Bratr biskup Filip v kázání připomněl, že celý náš život je velikou poutí, po které kráčíme společně jako rodina Božích dětí.
Jaký má smysl putovat na svatá místa? Za sebe mohu říci, že jsem vůbec neřešil, zdali se ta či ona významná událost dějin spásy spjatá s Ježíšovým pozemským příběhem stala “tady” nebo “tam”. Básník Vratislav Brabenec napsal, že “všude je střed světa”. Právě tuto skutečnost nám svatá místa připomínají a zvou nás, aby v našich domovech a farnostech, v našich vztazích i naší práci byl naším středem Kristus pro nás narozený, ukřižovaný i zmrtvýchvstalý. Síla svatých míst podle mého názoru spočívá v jedinečné příležitosti zpřítomnit si Ježíšovo narození, život, dílo, oběť a vzkříšení a vztáhnout si toto vše ke svému životu. Přijmout, že i já jsem součástí tohoto úžasného příběhu a že se osobně dotýká nejen mé duše, ale i duší mnoha tisíců poutníků, kteří na svatých místech hledali Ježíšovu blízkost spolu se mnou i přede mnou. Bohu díky za to, že nás na pouti do Svaté země provázel svou milostí!

Lukáš Bujna

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *