Svátost večeře Páně mimo mši

SVÁTOST VEČEŘE PÁNĚ MIMO MŠI 

Pozdrav
Kněz: Milost Boží budiž s vámi a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána † Ježíše Krista.

Obec: Amen.

Doznání hříchů a rozhřešení

Všichni: Bože, Otče předobrý, tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný! My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce, prosíme tě: odpusť nám a síly poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

Kněz: Hospodine, odpusť nám a všem, kdo provinili jsme se před tebou. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

Obec: Amen.

Zvěstování (epištola nebo evangelium) a kázání 

Obětování

Kněz: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou!

Obec: Na usmířenou a v oběť chvály!

Kněz: Všemohoucí Bože, věčný Dárce života, tobě podáváme z ušlechtilých darů země a svého díla tuto oběť, a uznáváme, že jen z tvé vůle žijeme a z tvého života se živíme, jak v nás to poznání obnovil tvůj Syn Ježíš Kristus.

Zpřítomnění Pána Ježíše Krista (Eucharistická modlitba)

Kněz: Jenž usedl se svými apoštoly naposled a své dílo lidstvu zpřítomniti chtěl pro věky budoucí: Vzal chléb do svých svatých rukou, díky činil zaň, lámal a rozdával jim jej: „Vezměte a jezte z něho všichni. Toto jest mé tělo, které dává se za vás.“

Tak i kalich s vínem po večeři vzal, aby ukázal nám smysl životního utrpení a v srdce vštípil přesvědčení, že má člověk jeden druhému se obětovati a píti z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. Požehnal a dal jim z něho pít: „Tento kalich jest ta nová smlouva v krvi mé, která vylévá se za vás. To čiňte na mou památku!“

Obec: Amen.

Kněz: Prosíme tě, Bože: tak, jako jsi učedníkům Ježíšovým v oné slavné chvíli seslal svého Ducha, jak on jim slíbil, obnov stejným Duchem týž svatý oheň v našich srdcích.

Ať týž oživující Duch pravdy pronikne k našim duším, posvětí nás a sjednotí s tebou, Otcem věčným, skrze téhož Krista, našeho Pána, tímto chlebem a v tomto kalichu vína, abychom již nebyli my, ale on sám v nás a mezi námi, jako mezi apoštoly v oné večeři, když se rozhodoval pro největší dílo bolesti a v oběť vynaložil celou sílu duše, co jí v Synu člověka bylo utajeno, aby zadost učinil svou obětí čistou, slavnou, neposkvrněnou, a zlému konec.

Podle slov apoštolových: Kalich požehnání, který žehnáme, zdali není společenstvím krve Kristovy? A chléb, který lámeme (kněz láme hostii), zdali není účastí na těle Páně? Neboť jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme my všichni, kteří tohoto chleba jsme účastni.

Modlitba Páně

Všichni: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé! Přijď království tvé! Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen.

Svaté přijímání

Kněz: Pane Ježíši Kriste, přijď již z trůnu své věčné slávy a posvěť nás! Účastnými své tajemné večeře nás učiň tak, jako jsi pohostil oněch jedenáct věrných apoštolů. A nechť žádnému z nás není políbení tvých svatých tajemství k duchovní zkáze, nýbrž k radosti a blahu. Jestliže kdo bude chtít slyšet můj hlas a otevře mi:

Obec: Hle, já vejdu k němu, večeřet budu s ním a on se mnou.

Kněz: Oči všech doufají v tebe, Hospodine.

Obec: A ty naplňuješ požehnáním každého tvora.

Kněz: Okuste a vizte, jak líbezný jest Hospodin!

Obec: Blahoslavený člověk, který doufá v něho.

Kněz: Hle, Beránek Boží, jenž snímá hříchy světa!

Obec: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. 

Kněz podává svátost se slovy: Bůh s tebou v Kristu, sestro / bratře.

Kněz: Modleme se: Bože, Otče dobrý, svým věčným zákonem jsi naše pokolení k životu povolal a z úrody zemské při životě zachováváš a chlebem země sytíš: Dej, ať tímto svátostným hodem Ježíšovým nasyceni, také sami usilujeme být ve světě jako chlebem výživným, příjemným, i zdrojem útěchy a radosti všem okolo.

Skvěj se, Jeruzaléme, a jásej, Sióne, že sláva Hospodina, tvého Boha, vzešla nad tebou! Neboť tvůj slavný Král tě navštívil, náš čistý Beránek přišel k tobě. Nechť kraluje!

Obec: Jsme živi, avšak již ne my – žije v nás Kristus. Amen.

Požehnání

Kněz: Pán s vámi!

Obec: I s duchem tvým!

Kněz: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha Svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.

Obec: Po věky věků.

Zpěv písně lze zařadit na úvod, po kázání, během svatého přijímání a na závěr.

Svátost Večeře Páně v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *