Svátost křtu

SVÁTOST KŘTU

Koná se příležitostně (zejména o Velikonocích) v rámci liturgie po kázání.

Úvod

Kněz: Tuto svátostnou službu konáme podle odkazu apoštolů ve jménu Pána Ježíše Krista.

Všichni: Amen.

Ustanovení křtu podle Písem

Kněz: Sestry a bratři, představuji vám bratra N. N., který dnes přijme svátost křtu. Své křestní zasvěcení pak dovrší prvním svatým přijímáním těla a krve Kristovy. Na přijetí svátostí se několik měsíců připravoval.

Poslyšme ustanovení křtu podle Písem: Ježíš řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i za zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku (Mt 28, 18-20).

Bratře N., obrať se a přijmi křest ve jméno Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a spolu s odpuštěním dostaneš i dary Ducha Svatého. Toto zaslíbení platí tobě i všem, které si ještě povolá Pán, náš Bůh.

Křestní otázky a odpovědi

Kněz: Nyní se tě táži: Co od Pána církve žádáš?

Křtěnec a kmotr: Křest, víru a život věčný. 

Kněz: Jsi odhodlán vytrvat a odpírat zlému a kdykoliv bys padl do hříchu, činit pokání a navrátit se k Pánu?

Křtěnec a kmotr: Ano.

Kněz: Chceš být připojen ke Kristovu lidu křtem v Kristově církvi?

Křtěnec a kmotr: Ano.

Kněz: Jsi odhodlán střežit získanou víru a rozvíjet ji?

Křtěnec a kmotr: Ano. 

Vyznání víry

Kněz: Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Křtěnec a kmotr: Věřím!

Kněz: Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé?

Křtěnec a kmotr: Věřím! 

Kněz: Věříš v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný?

Křtěnec a kmotr: Věřím!

Žehnání vody

Kněz: Všemohoucí Bože, tvůj Syn Ježíš Kristus se dal pokřtít v řece Jordánu. Děkujeme ti za dar vody očišťující a oživující. Prosíme tě, požehnej tuto vodu a N. daruj ve svátosti křtu nový život z vody a Ducha Svatého.

Všichni: Amen.

Křestní formule

Kněz: N., křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.

Předání bílého roucha

Kněz: Dávám ti toto bílé roucho na znamení nevinnosti, jež ti byla křtem darována, a na připomínku, že máš od nynějška žít čistým životem, abys po tomto životě pozemském získal podíl na životě věčném.

Předání křestní svíce

Kmotr: Přijmi světlo naší svaté víry, jejímž náznakem je tato svíce. Nechť světlo Kristovo osvěcuje tvou mysl a radostí prozařuje celý tvůj život!

Pomazání olejem

Kněz: Bratře N., ve křtu jsi pomazán Duchem Svatým a označen, že navždy patříš Kristu.

Požehnání 

Kněz: A nyní nastup šťastnou cestu novým životem s požehnáním Boha Otce i Syna i Ducha Svatého!

Všichni: Amen.

Po sloce písně pokračuje liturgie ofertoriem (obětováním). Novokřtěnec přistoupí ke svátosti Večeře Páně jako první.

Svátost křtu v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *