Svátost manželství

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Přivítání

Kněz: Buďte vítáni na prahu nového života. Žádáte si Božího požehnání na cestu, kterou společně začínáte. Přistupte tedy, abyste se postavili pod Boží Slovo, přijali svátost manželství a stvrdili před Bohem slib, který si dáváte. 

Antifona (Žalm 103)

Kněz: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu! Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. Jeho milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu.

Představení  snoubenců a jejich prohlášení

Kněz: Dnes přijmou svátost manželství N. N. a N. N. Svědky jsou N. N. a N. N.

Vzývání

Kněz: Pane, dovrš ty sám svým požehnáním to, co my zde ve tvém jménu začínáme. Amen.

Ustanovení svátosti manželství podle Písem (Marek 10, 6-9)

Kněz: Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden.    A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Modlitba a chvalozpěv

Kněz: Bože, nebeský Otče, děkujeme za tyto snoubence, že jsi o ně pečoval, daroval jim víru a přivedl je k tomuto dni. Děkujeme, že jsi tyto dva lidi jednoho pro druhého našel a dal jim pocítit sílu a štěstí lásky.

Prosíme, veď je tak, aby jejich manželství bylo požehnané a naplněné. Ujmi se jich, Bože, svatý, vždyť ty jsi počátek, střed a dovršení všeho.

Přijď ty sám, sílu dej a ve víře zachovej nás, Bože, svou milostí. Pane, Bože náš, tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví svému. Neboť tobě jen náleží všechna čest i sláva, Otci, Synu, Duchu Svatému, po věky věků.

Všichni: Amen.

Zpověď a rozhřešení

Kněz: Přišli jste se postavit před Boha dobrého, ale též svatého a soudícího. Nežli vstoupíte do svátosti manželství, očistěte se ode všeho, co by se nesneslo s vaším posvěcením. Obnovte se pro nový začátek vyznáním vin a slibem vzájemného odpuštění.

Kněz: Doznáváte, že jste přestupovali Boží přikázání?

Snoubenci: Doznáváme.

Kněz: Litujete zla, které z toho vzešlo?

Snoubenci: Litujeme.

Kněz: Promíjíte a zapomínáte vzájemně všechna minulá provinění a odpouštíte si navzájem, aby i Bůh to všechno prominul a smazal?

Snoubenci: Promíjíme a zapomínáme.

Kněz: Neboť jestliže si odpustíte, i vám odpustí váš nebeský Otec. Žádáte Boží rozhřešení?

Snoubenci: Žádáme.

Kněz: Odpuštění, prominutí a rozhřešení vašich vin vám uděluje všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.

Snoubenci: Amen.

Čtení z Písma (Píseň písní 8, 6-7)

Kněz: Poslyšte slova z Písma svatého zapsaná ve starozákonní Písni písní: „Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska. Žár její žár ohně, plamen Hospodinův.“

Všichni: Amen.

Kázání
Vzájemné sliby

Kněz: Ptám se tě, N., bereš si ze svobodné vůle zde přítomnou N. za svou manželku?

Ženich: Ano.

Kněz: Ptám se tě, N., bereš si ze svobodné vůle zde přítomného N. za svého manžela?

Nevěsta: Ano.

Kněz: Přišli jste, abyste se jeden druhému provždy zavázali. Vězte, že nejen někdo z lidí, ale Bůh je svědkem mezi vámi! Ptám se vás tedy před Bohem: Přijímáte jeden druhého jako dar a po-moc od Hospodina?

Snoubenci: Ano.

Kněz k ženichovi: N., chceš milovat a ctít N., kterou ti Bůh svěřuje jako manželku a vést s ní život podle Božích přikázání po všechny dny, dokud budete živi?

Ženich: Ano, chci s Boží pomocí.

Kněz k nevěstě: N., chceš milovat a ctít N., kterého ti Bůh svěřuje jako manžela a vést s ním život podle Božích přikázání po všechny dny, dokud budete živi?

Nevěsta: Ano, chci s Boží pomocí.

Kněz: Na stvrzení svých slibů si podejte ruce a říkejte za mnou:

Ženich (opakuje po knězi): Já N. – beru si tě, N. – za svou pravou a věrnou manželku – a slibuji – že ti zachovám manželskou lásku – věrnost a oddanost – že tě žádným způsobem neopustím – nýbrž že s tebou všechno – dobré i zlé – až do smrti oddaně ponesu. – K tomu mi dopomáhej všemohoucí Bůh. 

Nevěsta (opakuje po knězi): Já N. – beru si tě, N. – za svého pravého a věrného manžela – a slibuji – že ti zachovám manželskou lásku – věrnost a oddanost – že tě žádným způsobem neopustím – nýbrž že s tebou všechno – dobré i zlé – až do smrti oddaně ponesu. – K tomu mi dopomáhej všemohoucí Bůh. 

Novomanželé společně (opakují po knězi): Kamkoli půjdeš, půjdu – kdekoli zůstaneš, zůstanu. – Tvůj lid bude mým lidem – a tvůj Bůh mým Bohem. – Ať se mnou Hospodin naloží jakkoliv – rozdělí nás od sebe jen smrt.

Stvrzení svátosti manželství

Kněz obváže štolou spojené ruce novomanželů. 

Kněz: Všemohoucí Bože, svým zákonem jsi ustanovil manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy. Potvrď slib těchto dvou lidí, který před tebou a před svědky přijímám jako služebník církve ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který ujišťuje: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Výměna snubních prstenů

Kněz: Tyto prsteny budou viditelným znamením vašeho manželského slibu. Michale, buď požehnán ve své ženě. Adriano, buď požehnána ve svém muži.

Ženich navlékne prsten nevěstě a nevěsta ženichovi. 

Kněz: Říkejte společně:

Novomanželé (opakují po knězi): Co jsme si my dva v Hospodinově jménu přísahali – toho ať je Hospodin na věky svědkem – mezi mnou a tebou. 

Pití vína z kalicha

Kněz: Zvedám kalich spásy a vzývám jméno Hospodinovo. Kalich života vám po okraj plní. Ano, dobrota a milosrdenství provázet vás budou všemi dny vašeho žití. Požehnej, Bože, těmto novomanželům, kteří budou pít společně z tohoto kalicha na znamení, že také z kalicha života chtějí společně přijímat dobré i zlé.

Novomanželé pijí jeden po druhém z kalicha, který oba společně drží.

Závěrečná modlitba

Kněz: Bože, který jsi Stvořitelem všeho, Pane, který do všeho vkládáš svou vůli, Otče, který jsi připraven slyšet nás ještě dříve, než k tobě zavoláme – tys učinil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu, aby byli jedno tělo a jedna duše. Obdarováváš nás vším potřebným k životu. Shlédni milostivě na tyto manžele. Udržuj je v trvalé věrnosti a v úctě jednoho ke druhému. Ochraňuj je před pokušením a poklesky. Utvrzuj a rozmnožuj jejich víru, naději a lásku. Dej jim vytrvalost, aby v zájmu své spásy přijímali Kristovo evangelium. Osvěcuj je Svatým Duchem, aby se oddávali do tvé vůle, dobře si vedli a nakonec se tobě odevzdali.

Všichni: Amen.

Požehnání

Kněz: Ať Hospodin vám žehná a chrání vás! Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv! Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem! Ať vás požehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý!

Všichni: Amen.

Novomanželský polibek

Kněz: Žijte v radosti, napravujete své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte se svatým políbením. 

Ženich políbí nevěstu. Novomanželé přijímají gratulace. Hudbu nebo písně je možné zařadit na úvod, po kázání a na závěr.

Svátost manželství v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *