Svátost smíření (zpověď)

SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)

Koná se příležitostně v rámci liturgie po kázání. 

Kněz: Milost Boží budiž s vámi a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

Obec: Amen.

Kněz: Drazí bratři a sestry v Kristu, seberte svou mysl, pozvedněte svá srdce k Bohu, věčnému Vládci, obraťte se do svých duší, rozpomeňte se svých skutků posledních i dávných, ne těch, jimiž jste jednali dobře a záslužně, nýbrž těch, které příčily se a příčí se dobrému, kterými jste znevážili vážnost Boha dobrého a svatého, strhali rovnováhu svého svědomí, svou duši snad i znehodnotili lží a neupřímností, srdce bezcitností zatvrdili, smyslností znesvětili. Rozhlédněte se svým duchem po svých bližních, po svých rodinách, příbuzných, známých, a s kým do styku jste přišli, rozpomeňte se a vzpomínejte, čím jste jim komu ublížili aťsi jen pouhou myšlenkou, nebo slovem nespravedlivým a drsným nebo činem nedobrým.

Po chvíli ticha kněz pokračuje: 

A přece modlíte se jeden Otčenáš a máte se mít vespolek rádi jako bratři a sestry. Neboť psáno jest, co i náš Pán potvrzuje: „Milovati budeš Pána, Boha svého, nade vše, a bližního svého jako sebe.“ Avšak zpytování tvého nitra přesvědčuje tě, že nebývalo v tobě vždy dost lásky ani k zákonu Božímu, že nejsi bez viny, že bylo tebou snad ukřivděno i tvým bližním, snad i mravní pohoršení dáno. Proto táži se vás, drazí bratři a sestry, před Bohem vše-mohoucím, před nímž nic není tajného ani skrytého: Přiznáváte se, že jste se provinili proti zákonu Hospodinovu, na sobě i na svých bližních? Přiznáváte-li, řekněte: Přiznáváme.

Obec: Přiznáváme. 

Kněz: Táži se vás, drazí bratři a sestry v Kristu, před Bohem všemohoucím a věčným: Chcete napravit křivdy, jichž jste se na svých bližních dopustili, a škody jim nahradit? Chcete-li, řekněte: Chceme.

Obec: Chceme.

Kněz: Táži se vás, drazí bratři a sestry v Kristu: Slibujete, že již chcete se zlého vyvarovat, svému bližnímu jen dobré prokazovat, zákonu Božímu poctivě sloužit a ve víře a mravech Kristovy církve věrně stát? Slibujete-li, řekněte: Slibujeme.

Obec: Slibujeme. 

Kněz poklekne před oltářem a vkleče se modlí: 

Bože, Otče milostivý, jenž nežádáš si záhubu hřešícího, nýbrž aby se obrátil a žil lépe: Prosíme tě, shlédni na nás a pohleď, jak se srdcem upřímným k tobě se blížíme. Víme a vyznáváme sami sobě i tvému vševědoucímu milosrdenství, že mnoho chyb lpí na našich duších, že svými hříchy odcizili jsme se tvému svatému zákonu, mnohé zavinili, mnohé opomenuli, co jako propast zeje mezi námi a tebou, co rozdírá klid našich duší, zmatkem plní naše svědomí a nás odcizuje dobrému. Přijímáme i tresty, jimiž nás k sobě vedeš. A jen prosíme: Ušetři, Pane, ušetři svůj lid, své děti, ušetři svou církev, a nevydávej nás v zahanbení! Ujmi se nás opět a odpusť svému lidu pro Krista, našeho Pána. On přišel očistit nás od nepravostí, povznést a posílit k vědomí skutečných dětí Božích a k opravdové lidské důstojnosti. Aby povzbudil nás, šel pro osvobození našeho lidství až na smrt, on, jenž dovedl říci svým nepřátelům: „Kdo z vás může mě vinit z hříchu?“ A když ho soudili, pravil: „Mnohé dobré skutky prokázal jsem vám. Pro který mě žalujete?“ On byl raněn pro naše nepravosti, potřen pro naše nešlechetnosti. Trest našich vin snesl se na něho, abychom my jeho smrtí zase ožili.

Rozpomeň se, Bože, Otče milosrdný, na jeho milosrdenství, jenž odpustil i kající Máří, jenž neodsoudil ani ženu nevěrnou, jenž i kajícího lotra přijal na milost a poskytl mu útěchu, i Petrovi jeho zapření prominul. On tak krásně ukázal nám tvé milosrdenství k člověku, když připodobnil tebe, Bože, k laskavému otci syna marnotratného.

Kněz vstane a obrátí se k obci, která taktéž povstane. 

Kněz: Bože, Otče svatý, shlédni na tuto shromážděnou obec litující svých hříchů. Shlédni v tato srdce, lítostí vlastních vin zkrušená. Pohleď do myslí ochotných, na tvé odpuštění se radostně těšících. Nechť pohne jimi síla a milost tvého Ducha Svatého, nechť očistí je od nepravostí a nadchne tvou mocí.

Nechť odpustí vám Ježíš Kristus, jenž hrdinně trpěl pro spásu vašich duší. Odpuštění, prominutí a rozhřešení vašich hříchů nechť udělí vám všem všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.

Obec: Amen. 

Kněz: Hospodin Bůh požehnej a ochraňuj nás! Hospodin Bůh ať rozjasní svou tvář nad námi a jest nám milostiv! Hospodin Bůh ať obrátí zrak své milosti opět k nám a obdaří nás svým pokojem svatým!

Obec: Amen. Buď jméno Boží pochváleno! 

Obec usedne. Liturgie pokračuje slokou písně a ofertoriem (obětováním). 

Svátost smíření Word

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *