Svátost útěchy nemocných

SVÁTOST ÚTĚCHY NEMOCNÝCH

Antifona 

Prach se vrátí do země, odkud pochází, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. (Kazatel 19, 7)

Oslovení

Milý bratře N.! Nemocí (slabostí, úrazem, vysokým věkem) uvádí se nám na paměť, co je člověku souzeno stejně jako všem tvorům na světě. Neboť život vezdejší není k tomu, aby stále trval; vždyť není než projitím do onoho života, který teprve má trvat navěky, poněvadž na zemi není věčného nic, všecko odchází a pomíjí jedno za druhým. Tak šli před námi naši předkové a půjdou naše děti po nás – cestou  a šlépějemi i samého Pána Ježíše Krista, k jehož obrazu nás Bůh předem určil, abychom, připodobněni mu v utrpení, též jistotně mu byli připodobněni i ve slávě.

Zvěstování

On, božský lékař duší lidských, křísil mrtvé a uzdravoval nemocné. Tak čteme u sv. Lukáše: „Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. Postavil se nad ní, pohrozil horečce   a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.“ (Lukáš 4, 38-40)

V jeho Duchu doporučuje nám apoštol Jakub: „Je-li někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jakub 5, 14-15) 

Povzbuzení

My sice máme lékaře, jimž svěřujeme léčbu svých tělesných neduhů, avšak nezapomínáme, že člověk není jen tělo, nýbrž duch žijící v těle, a tělo že je udržováno při životě duchem. Nebeský klid našemu duchu i jistotu vzkříšení těla zaslíbil nám Pán Ježíš Kristus. 

Rozhřešení

Dobrotivý Bože Uzdraviteli, bez jehož vůle ani vlas člověku z hlavy nesejde, dej, ať se trpící bratr N. podrobuje tvé vůli, když se ubírá bolestnou cestou všeho stvoření. Pro své laskavé milosrdenství mu promiň všecka provinění, jichž se ve své tělesnosti dopustil, aby upokojen mohl hledět vstříc věčnosti.

Vzkládání rukou

Bratře N., vzkládám na tebe ruce a označuji tě křížem ve jménu Pána a Spasitele Ježíše Krista, s prosbou, aby tě naplnil svou milostí a dal ti poznat uzdravující moc své lásky. Amen.

Modlitba

Prosíme tě, Bože: Zprosti tohoto trpícího našeho bratra N. jeho bolestí. Posilni jej, chraň jej, nenech jej malomyslnět a zoufat, podle své vůle mu navrať zdraví a  zachovej mu život věčný. Sešli mu svého Ducha Svatého, ať jeho duši naplní statečnou vírou v Pána Ježíše Krista, jenž za největších útrap odevzdal svého ducha Otci. Amen.

Požehnání 
Požehnej tě, bratře N., Bůh Otec, z jehož vůle žijeme, i Bůh Syn, spásná Pravda života našeho, i Duch Svatý, věčná láska, síla a dobrota. Amen.

Svátost útěchy nemocných v PDF

Jedna reakce na Svátost útěchy nemocných

  1. Magda Matějíčková říká:

    Velmi mne oslovila Modlitba a Pokušení. Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *