Kristův růženec

KRISTŮV RŮŽENEC 

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby.

Křesťanství zná tři výrazové formy (projevy) života modlitby: ústní modlitbu, rozjímání a vnitřní modlitbu.

Rozjímání je především hledáním v modlitbě, které uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu. Jde o prohloubení pravd víry, o podnícení obrácení srdce a o posílení vůle k následování Krista. Cílem takového hledání je, aby si člověk ve víře přivlastnil předmět, o němž uvažuje a který konfrontuje se skutečností svého života.

Křesťanská modlitba se především zaměřuje na rozjímání tajemství Krista.

Modlitba Kristova růžence předkládá k rozjímání několik tematických řad.

Ať i tato výrazová forma modlitby vede k hlubšímu spojení s naším Pánem Ježíšem Kristem  

ÚVOD

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení       a život věčný. Amen.

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který v nás rozmnožuje víru. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který v nás posiluje naději. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který v nás zapaluje lásku. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

TEMATICKÉ ŘADY 

Jde o jednotlivá témata modlitby růžence. Každé téma je rozvito do pěti vět, které se vkládají do modlitby po slovech Ježíš Kristus, syn Boží a Mariin, který…. Každá věta zazní 10x, tak jak jdou za sebou zrnka růžence, tzv. desátek. Začátek každého desátku tvoří Modlitba Páně, konec pak Sláva Otci.

První řada: Bůh, který se stal člověkem

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který byl od počátku u Otce. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého přijala Maria skrze Ducha Svatého. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který se pro nás v plnosti času stal člověkem. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého na výsostech chválí nebeské zástupy. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který všem lidem na zemi přináší pokoj. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Druhá řada: Trpící Pán

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který myl nohy učedníkům. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který svou krví zpečetil Novou smlouvu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který pro nás protrpěl smrtelnou úzkost. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který pro nás nesl kříž. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který na kříži dovršil své dílo vykoupení. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Třetí řada: Vzkříšený Pán

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který sestoupil do pekel a zlomil okovy smrti. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož vítězství zvěstoval anděl u prázdného hrobu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste               a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který se dává poznat při lámání chleba. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který     i na svém proměněném těle nese znamení svého utrpení. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který za nás úpěnlivě prosí, když se modlíme v Jeho jménu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Čtvrtá řada: Oslavený Pán

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který vstoupil na nebesa. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který nám na pomoc posílá svého Ducha Utěšitele a Posvětitele. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který ve svaté církvi shromažďuje svůj lid. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který přijde soudit živé a mrtvé. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který zapisuje naše jména do knihy života. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Pátá řada: Pán církve

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který s námi zůstává až do konce světa. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který sedí na pravici Boha Otce. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a velebíme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který vede svou církev Duchem Svatým. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který náš hlad a žízeň po spravedlnosti utěšuje chlebem života a kalichem spasení. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který ze všech končin země shromažďuje svůj lid. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste                  a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Šestá řada: Pán andělů

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož narození zvěstoval archanděl Gabriel. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterému na poušti sloužili andělé. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého posiloval anděl v Getsemanech. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož druhý příchod předpověděli andělé. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, pro jehož slávu bojuje archanděl Michael proti mocnostem tmy. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Sedmá řada: Syn Panny Marie

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož ve víře přijala Panna Maria. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého Maria hledala a nalezla v jeruzalémském Chrámu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste      a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého Maria prosila a On daroval víno svatebčanům v Káni. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého Maria doprovázela až pod kříž na Golgatu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste                    a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který    o Letnicích spojil Marii s učedníky společenstvím Ducha. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Osmá řada: Pán svých svědků

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který vyvolil apoštoly za svědky svého Království. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste                a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého mučedníci oslavili svou smrtí. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterého dosvědčují jako Slovo pravdy všichni, kdo v Něho věří. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterému v životě i ve smrti důvěřují všichni, kdo v Něho doufají. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, který zapaluje oheň lásky k bližním v srdcích všech, kdo Ho milují. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen.

ZÁVĚR

Po chvíli ticha mohou zaznít volné modlitby a přímluvy, uzavřené kolektou a požehnáním:

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že křtem jsi z nás učinil děti světla. Nepřipusť, aby nad námi vládly temnoty bludu! Pomoz nám, abychom žili ve světle tvé pravdy skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po věky věků. Amen.

Ať nám Pán žehná, ochraňuje nás od všeho zlého a dovede nás do života věčného. Amen. 

z knihy Evangelisches Tagzeitenbuch přeložil a úvodem opatřil Tomáš Drobík

http://www.coena.cz/spiritual/kristuv-ruzenec/

 

pro potřeby Plzeňské diecéze CČSH upravil Lukáš Bujna

Kristův růženec v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *