Ranní chvály

RANNÍ CHVÁLY (LAUDES)

Zahájení

Pane, otevři mé rty.

Ať má ústa hlásají tvou chválu. 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Aleluja 

Aleluja lze zpívat podle nápěvů z Taizé. V postní době se aleluja vynechává. 

Žalm 63

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní.

Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní.

Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní.

Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu tvých křídel plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. 

Píseň (ze Zpěvníku CČSH) 

Žalm (ze Žaltáře) 

Verše střídavě recitují předsedající a obec (odsazený řádek v textu) anebo verše zpívá předsedající a obec odpovídá responsoriem. Na závěr připojí doxologii: 

Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtení z Písma 

Krátká meditace nad textem 

Píseň (ze Zpěvníku CČSH)

 Chvalozpěv Zachariášův (Benedictus) 

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštívil Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Amen.

Chvíle ticha 

Prosby

Na jednotlivé prosby obec odpovídá zpěvně: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen.

Závěrečná modlitba 

Všemohoucí Bože děkujeme ti, že jsi nás vyvedl ze stínů noci k rannímu světlu. Prosíme tě o tu radost prožít dnešní den ve tvé službě, abychom ti s příchodem večera opět dobrořečili skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zakončení

Ať nám Pán † žehná, ochraňuje nás od všeho zlého a dovede nás do života věčného. Amen.

Dobrořečme Pánu. Bohu díky.

Píseň (ze Zpěvníku CČSH) 

Ranní chvály v PDF

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *