Večerní chvály (nešpory)

VEČERNÍ CHVÁLY (NEŠPORY)

Díkůvzdání za světlo

Světlo a pokoj Ježíše Krista buď se všemi vámi.

I s duchem tvým.

Předsedající zapálí svíci nebo lampu a přitom recituje hymnus Phos hilarion:

Světlo tiché svaté slávy nesmrtelného Otce nebeského, svatého, blaženého, Ježíši Kriste! Přišli jsme k západu slunce, spatřili záři večerní a opěvujeme Boha Otce, Syna i Svatého Ducha. Synu Boží, jenž dáváš život, hoden jsi po všechny časy být opěvován líbeznými hlasy. Pročež svět tebe velebí. 

Žalm 141

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.

Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně, dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám! Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku.

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.

Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím ničemnosti. K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči. Utíkám se k tobě, ochraňuj mě!

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.

Píseň (ze Zpěvníku CČSH)

Žalm (ze Žaltáře) 

Verše střídavě recitují předsedající a obec (odsazený řádek v textu) anebo verše zpívá předsedající a obec odpovídá responsoriem. Na závěr připojí doxologii: 

Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtení z Písma

Krátká meditace nad textem

Píseň (ze Zpěvníku CČSH)

Chvalozpěv Panny Marie (Magnificat) 

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Amen.

Chvíle ticha 

Prosby

Na jednotlivé prosby obec odpovídá zpěvně: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen.

Závěrečná modlitba 

Bože, který jsi učinil den pro skutky světla a noc pro odpočinek v naší slabosti, přijmi nyní milostivě toto naše večerní díkůvzdání. Děkujeme ti, že jsi nás doprovázel po celý dnešní den až k prahu noci. Dopřej nám klidný večer a noc bez hříchu a úzkostí. Zachovej nás a učiň hodnými věčného života skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zakončení

Ať nám Pán † žehná, ochraňuje nás od všeho zlého a dovede nás do života věčného. Amen.

Dobrořečme Pánu. Bohu díky.

Píseň (ze Zpěvníku CČSH) 

Večerní chvály v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *