Modlitba před spaním (kompletář)

MODLITBA PŘED SPANÍM (KOMPLETÁŘ)

Zahájení

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Chvíle ticha ke zpytování svědomí. Následuje 3x hymnus Trishagion: 

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,

smiluj se nad námi!

Aleluja 

Aleluja lze zpívat podle nápěvů z Taizé. V postní době se aleluja vynechává.

Žalmy 91 a 127

Uléhám a spím v pokoji, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.

Uléhám a spím v pokoji, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.

Uléhám a spím v pokoji, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Krátké čtení z Písma

Neděle: Zjevení 22, 4-5

Pondělí: 1. Tesalonickým 5, 9-10

Úterý: 1. Petrův 5, 8-9

Středa: Efezským 4, 26-27

Čtvrtek 1. Tesalonickým 5, 23

Pátek: Jeremjáš 14, 9

Sobota: Deuteronomium 6, 4-7 

Chvalozpěv Simeonův (Nunc dimittis) 

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Amen.

Chvíle ticha

Modlitba Páně

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce skrze Krista, našeho Pána, který nás takto učí modlit se:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen.

Závěrečná modlitba

Všemohoucí Bože, děkujeme ti, že jsi nás doprovodil až ke skončení tohoto dne. Prosíme tě: Zůstaň s námi a ochraňuj nás v nočním klidu, abychom unaveni shonem uplynulého dne spočinuli ve tvém pokoji skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zakončení

Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. 

Modlitba před spaním v PDF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *